Wij geloven dat

  • De Bijbel het onfeilbare woord van God is, dat tot stand gekomen is door de ingeving van God zelf.
  • God Zich in Zijn Woord openbaart als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Ieder mens wordt geroepen om zich te bekeren en te laten dopen.
  • Elk mens door geloof in het verzoenende bloed van Jezus Christus, dat Hij gaf aan het kruis van Golgotha, verlost wordt van zijn zonden (Mattheus 1:12b). Dankzij Jezus wordt onze relatie met God hersteld en ontvangen we eeuwig leven (Johannes 17:3).
  • Bij de wedergeboorte de Heilige Geest in de mens komt wonen om hem/haar meer en meer te vervullen (Efeziërs 4:12-16).
  • De Heilige Geest overtuigt van zonden, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:7,8).
  • De kerk het Lichaam van Christus is. Iedereen die Jezus Christus als Verlosser en Heer erkent en aanneemt, maakt deel uit van dat lichaam. God brengt gelovigen samen in een plaatselijke gemeente, waar zij zich – met de gaven die God hun gegeven heeft – mogen inzetten om God en elkaar te dienen. Dit tot eer van God.
  • Israël Gods uitverkoren volk is en dat de beloften die God aan Zijn volk geschonken heeft eeuwig zijn.