ANBI Gegevens - De Weg

 

A: Algemene gegevens

De WEG bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht. Dit is ook vastgelegd in artikel 1 van de statuten.

Als gemeente zijn we lid van de Unie-ABC (voorheen ABC-Gemeenten Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten). De Unie-ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

Naam ANBI: West Friese Evangelie Gemeente
RSIN/Fiscaal nummer: 819402709
KVK nummer: 75794810

Contactgegevens:

Secretariaat De WEG
Postbus 1
1619 ZM Andijk
06-48904830
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.deweg.eu
Zondagse Samenkomst:

Martinuscollege
De Aanloop 6
1613 KW Grootebroek

 

De Gemeente stelt zich ten doel:

 1. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt;
 2. De gelovigen op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van Jezus Christus, naar de gaven die God een ieder gegeven heeft en hen aldus toe te rusten tot dienstbetoon;
 3. In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer. door evangelisatie en zending;
 4. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijke getuigenis in de gemeente op te nemen.

B:  Missie – Visie – Kernwaarden

 Onze Missie: Wij zijn een gemeente waarin Jezus Christus wordt verkondigd als de WEG, de WAARHEID en het LEVEN

 Onze Visie:

is dat mensen Jezus Christus VINDEN - VOLGEN en zelf gaan VERKONDIGEN.

 Onze Kernwaarden:
 • Aanbidding
 • Betrokkenheid
 • Christusgelijkvormigheid
 • Dienstbetoon
 • Evangelisatie

 C:  Organisatiestructuur

Als organisatiestructuur is gekozen voor een Oudstenraad met een Staf. De oudstenraad is hierin de geestelijke leiding en ook het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. Wel zal zij voor een aantal zaken toestemming moeten hebben van de gemeentevergadering.
De uitvoering van alle organisatorische zaken is gedelegeerd aan een staflid.

 Afdeling  Groep Groep  Stafleden  Werkvelden
 Gemeente-vergadering       Oudsten Raad      Staf       Diensten  Diensten
 Zorg onder O.R.  Zorg
 Jeugd  Jeugd
Groeien onder O.R. Groeien
Zendingen en Evangelisatie onder O.R. Zending en Evangelisatie
Facilitair Facilitair

De oudstenraad bestaat uit minimaal drie leden waaronder: een voorzitter - een secretaris - een penningmeester.

D:  Beleidsplan                             

Ons beleid is gericht op het volbrengen van onze missie en het realiseren van onze visie.

Ons beleid is daarom gericht op:

 • De plaatselijke prediking van het evangelie van Jezus Christus, zowel in de zondagse diensten als in doordeweekse Bijbelstudies en lezingen.
 • Het bevorderen van de gemeenschap van gelovigen door huiskringen en andere activiteiten.
 • Wegen zoeken om de inwoners van Stede Broec en omgeving in aanraking te brengen met het evangelie.
 • Bijbels onderwijs en hulp aan kinderen en jeugd zowel binnen als buiten de WEG.
 • Het bevorderen van zending wereldwijd door het uitzenden en ondersteunen van zendelingen en door bijdragen aan christelijke organisaties wereldwijd.
 • De zorg voor zieke en zwakkere broeders en zusters door geregelde bezoeken en door het aanbieden van een bijbels herstelprogramma genaamd Herleef.
 • Het zoeken naar een eigen gebouw zodat we op nog veel meer manieren tot zegen kunnen zijn voor de mensen onder wie wij leven.

E:  Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld in de aanstellingsbrief d.d. 1 januari 2019.
De aanstelling is voor 1.0 fte. De voorganger is niet in loondienst van de gemeente.

Leden van raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De secretaresse is aangesteld in loondienst voor 0.51 fte.

F:  Verslag Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn.

G:  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger en medewerker verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting bij punt H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H:  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 Begroting
2023

     Rekening
2022
   

Rekening
2021

 Baten          
 Giften en Collecte €  149.500   €  135.608   €  141.808
 Totaal Baten €  149.500   €  135.608   €  141.808
           
 Lasten          
 Diensten €    10.000   €      9.571   €     8.140
 Zending-Evangelisatie €    15.390   €    13.076   €   14.788
 Facilitair-Huisvesting €    14.750   €    11.717   €     8.669
 Groeien €      2.300   €      1.716   €     2.269
 Jeugd €      5.700   €      3.810   €     3.012
 Oudstenraad - Medewerkers €    90.160   €    86.360   €   83.235
 Algemeen-Onvoorzien €    10.700   €      7.707   €     7.900
 Zorg €         500   €         172   €        335
 Totaal Lasten €  149.500   €  134.129   €  128.347
           
 Netto Resultaat €            -   €      1.479   €    13.461

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren.

60 procent gaat naar het honorarium van de voorganger en de medewerker, 10 procent gaat naar zending-evangelisatie en 30 procent is voor overige activiteiten van de gemeente.

Datum Dagtekening: 19-04-2023